Previous Editorial Boards

Volume I (2007)

Anjali Ajit Menon, K. Parameshwar, Prasan Dhar, Sowmya Lakshmi Rao, Vasanth Padaki & Vinay Kesari.

Volume II (2008)

Alok Prasanna, Dhananjaya Mishra, M. Mohsin Alam, Ruchira Goel, Sandeep Challa & Sowmya Kumar.

Volume III (2009)

Amit George, Brajendu Bhaskar, Manav Kapur, Pathik Gandhi, Sanjhi Jain & Shivendra Singh.

Volume IV (2010)

Chand Chopra, Gautam Swarup, Malak Bhatt, Rohan Saha, Subhadra Banda & Vidhu Gupta.

Volume V (2011& 2012)

Arani Chakrabarty, Danish Sheikh, Faiza Rahman, Malavika Prasad, Mythili Vijaykumar & Srishti Kalro.

Volume VI (2013)

Harsha V. Rao, Sachet Singh, Rishabh Shah, Kaustubh Mishra, Karishma Dodeja & Gaurav Mukherjee.

Volume VII (2017)

Srimukundan R. & Pratiek Sparsh Samantara.

Volume VIII (2019)

Aishwarya Birla & Maitreyee Dixit.

Volume IX (2020)

Siddharth Aiyanna, Upasana P, Rithwik Mathur (Editors)
Mohini Parghi, Ashish K. James (Associate Editors)

Volume X (2021)

Abhijit Murthy, Aachman Shekhar, Raghunandan Sriram, Saher Naqvi (Editors)
Yash Mittal, Utkarsh Mani Tripathi, Natasha Singh, Chendhil Kumar (Associate Editors)